Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE, SKARGI i ZAŻALENIA ROZPATRYWANE SĄ INDYWIDUALNIE !

Wszelkie roszczenia co do braków lub uszkodzeń rzeczy znajdujących się w paczkach nie będą rozpatrywane jeśli adresat nie sprawdzi ich zawartości w obecności kuriera i nie sporządzi razem z dostawcą tzw. "Protokołu szkody". Reklamacje i zwroty towarów są rozpatrywane tylko i wyłącznie z dowodem zakupu oraz oryginalnym opakowaniem produktu.

Kupujący ma prawo do zwrotu nienaruszonego towaru w oryginalnym opakowaniu w terminie do 10 dni od daty zakupu bez podania przyczyny. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny". Koszt wysyłki pierwszej, jak i zwrotnej zostaje po stronie kupującego, lub w przypadku uznanej reklamacji pokrywany jest przez sprzedawcę. Po upływie 14 dni od daty otrzymania towaru objętego gwarancją wszelkie koszta przesyłek pokrywa kupujący.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO jest integralną częścią REGULAMINU SKLEPU a poniżej znajdziecie Państwo jego wyciąg (...).

8.1. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży

8.1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego osobą fizyczną, który nabywa Produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym w szczególności ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U.Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.1.2. Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową sprzedaży można składać pisemnie na adres UL. REYMONTA 14, PIĘTRO 1, 47-400 RACIBÓRZ lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rybomania24.pl.

8.1.3. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni .Odpowiedź Sprzedawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposób.

8.1.4. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za niezgodność Produktu z Umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

8.2. Reklamacje związane ze świadczeniem Usługi elektronicznej oraz pozostałe reklamacje związane zdziałaniem Sklepu internetowego

8.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Sklepu internetowego można zgłaszać pisemnie na adres UL. REYMONTA 14, PIĘTRO 1, 47-400 RACIBÓRZ lub z za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@rybomania24.pl.

8.2.2. Zaleca się podanie w treści reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

8.2.3. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Usługodawcę niezwłocznie, nie później niż w terminie14 dni.

8.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Klienta sposób.